Free Chinese Learning Magazine
Learning Tips
Learning FAQ
China News


Chinese Pinyin - Pinyin Table and Pinyin - Character Dictionary
To Learn Chinese Pinyin, read following table of pinyin dictionary, Let's learn Chinese Pinyin
a---a ai an ang ao
b---ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu
c---ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo
d---da dai dan dang dao de dei den deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo
e---e ei en eng er
f---fa fan fang fei fen feng fo fou fu
g---ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo
h---ha hai han hang hao he hei hen heng hng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
j---ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
k---ka kai kan kang kao ke kei ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
l---la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu lo long lou lu luan lun luo lv lve
m---ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
n---n na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nia nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nuan nun nuo nv nve
o---o ou
p---pa pai pan pang pao pei pen peng pi pia pian piao pie pin ping po pou pu
q---qi qia qian qiang qianwa qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun
r---ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo
s---sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo
t---ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo
w---wa wai wan wang wei wen weng wo wu
x---xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun
y---ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun
z---za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo
 
Web tool: Input Pinyin, get character which is pronounced with the pinyin
A very easy to use web tool to type Chinese by pinyin. If you know pinyin, input pinyin, the Chinese characters will be translated and shown. You just need to copy and paste characters. Click here to use now >>
 
Google Pinyin tool (Free): Free Google product. Download here >>
 
How to pronounce pinyin?
a ai an ang
an < -> ang ao b b <-> p
c ch c <-> ch d
d <-> t      
     
 
 

Do you need any help to learn Chinese? Learn Chinese Online for free with Professional Study Adviser.
study adviser


Background: What is Chinese Pinyin ?

Since the original Chinese characters were pictographs, they lack sound-to-script correspondence. In earlier times, different phonetic pronunciation systems were used to mark the Chinese characters. One of system is called Zhiyin , which provides the pronunciation of a Chinese character by citing another character with the same pronunciation. Fanqie is another method which indicates the pronunciation of a new Chinese character by using two other known Chinese characters, the first having the same initial consonant as the given character and the second having the same vowel and tone of the given Chinese character. Zhuyin fuhao (national phonetic alphabet) is a set of symbols (simplified classical Chinese characters) used to transcribe the pronunciation of characters. It was used in the mainland before the 1950s and is still being used in China's Taiwan. Hanyu pinyin (Chinese Phonetic Alphabet, or Pinyin for short) is the phonetic system adopted by the People's Republic of China since 1950s. In order to learn standard Chinese, one must learn its phonetic system first.

Pinyin is the most common standard for representing mandarin in the Latin alphabet. The correspondence between letter and sound does not follow any single other language, but do not depart any more from the norms of the Latin alphabet than many European languages. For example, the aspiration distinction between b, d, g and p, t, k is similar to English, but not to French. Z and c also have that distinction, but their pronunciations follow languages such as German, Italian, and Polish which do not. From s, z, c come the digraphs sh, zh, ch by analogy with English sh, ch; although this introduces the novel combination zh, it is internally consistent in how the two series are related, and represents the fact that many Chinese pronounce sh, zh, ch as s, z, c. In the x, j, q series, x rather resembles its pronunciation in Catalan, though q is more novel.

Chinese Pinyin